Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 

Názov organizácie:       Mestské kultúrne stredisko Komárno

Sídlo:                           Hradná 1

                                    945 01  Komárno

IČO:                             00 059 994

Štatutárny zástupca:    Mgr.art. Róbert Lakatos

Web:                            www.mskskn.sk

Kontakt:                       035/7714155

Bankové spojenie:        OTP banka a.s., IBAN: SK0652000000000000535582                                      SWIFT: OTPVSKBX.

 

Profil:

Mestské kultúrne stredisko Komárno je verejným obstarávateľom podľa zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ  v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.